Wyszukiwarka:
PURMO zapewnia 10 lat gwarancji!
Dzisiaj postanowiliśmy nieco przełamać dotychczasową rutynę i przygotowaliśmy materiał dotyczący informacji o 10-letniej gwarancji, którą zapewnia PURMO‼️ Również zachęcamy do zapoznania się z tym BARDZO ISTOTNYM materiałem, który ostatecznie może okazać się KLUCZOWY dla niektórych osób.

Wszystkie elementy systemu PURMO CLEVERFIT są poddawane bardzo restrykcyjnym kontrolom jakości, a także wielu próbom i testom. Dzięki temu firma Rettig Heating może śmiało udzielić 10-letniej gwarancji przy zastosowaniu wszystkich elementów systemu takich jak rury, złączki, rozdzielacze. Dodatkowym atutem będzie zastosowanie styropianu Rolljet, który dostępny jest we wszystkich oddziałach TG Instalacje.

Jeżeli pomimo właściwej obsługi i prawidłowego wykonania instalacji system ulegnie awarii (co raczej się nie zdarza 😉), to firma Rettig Heating zapewnia odszkodowanie aż do 1 000 000 Euro, które pokryje wszystkie koszty związane z wymianą wadliwych elementów instalacji oraz likwidacją zniszczeń powstałych w skutek defektu produktu.

⚠️ Gwarancja jest wystawiana w formie certyfikatu zawierającego dane inwestora, wykonawcy oraz inwestycji⚠️

 

Warunki gwarancji dla ogrzewania podłogowego i systemów rurowych marki PURMO

1.Ogrzewanie podłogowe i systemy rurowe PURMO wprowadzane są do obrotu na podstawie deklaracji zgodnościz odpowiednimi normami PN-EN zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania ich oznakowaniem CE.

 

2.Rettig Heating Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej (zwany dalej Gwarantem) udziela na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 10-letniej (licząc od dnia zakupu) gwarancji na elementy ogrzewania podłogowego i systemów rurowych PURMO z wyłączeniem elektrycznych i elektronicznych elementów automatyki, dla których okres gwarancji wynosi 2 lata. Nowe rury do ogrzewania podłogowego i instalacji grzewczych Purmo PexPenta PE-Xc są objęte 30-letnią gwarancją.

 

3.W czasie trwania gwarancji elementy instalacji, w których ujawnią się wady wynikające z winy producenta i zgłoszone nie później niż 1 miesiąc od daty ich wykrycia zostaną naprawione lub wymienione na nowe i wolne od wad. W przypadku, gdy do montażu instalacji zostaną użyte inne produkty (rury, złączki, rozdzielacze) niż dostarczone przez Rettig Heating Sp. z o.o. , oświadczenie gwarancyjne traci swoją ważność.

 

4.Podstawą do uzyskania gwarancji jest:

•posiadanie dokumentu zakupu, jakim jest faktura lub paragon,

•wykonanie montażu systemów zgodnie z krajowymi przepisami technicznymi oraz przywołanymi w nich normami,

•zastosowanie się do wytycznych Gwaranta zawartych w materiałach informacyjnych.

 

5.Parametry pracy instalacji wykonanych z elementów Purmo powinny odpowiadać parametrom określonym dla poszczególnych rodzajów rur Purmo w treści materiałów informacyjnych, etykiet i nadruków wykonanych bezpośrednio na rurach. Sprawdzenie szczelności instalacji przeprowadzać należy przy ciśnieniu próbnymrównym ciśnieniu roboczemu w danej instalacji plus 2 bary, jednak przy ciśnieniu nie mniejszym niż 6 bar.

 

6.Gwarancja nie obejmujeuszkodzeń produktów oraz ich wyposażenia, które będą wynikiem niewłaściwego użytkowania, przechowywania, transportu oraz zastosowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.Dotyczy to w szczególności produktów:

•uszkodzonych mechanicznie,

•zanieczyszczonych od wewnątrz ciałami stałymi lub płynami szkodliwymi,

•zdeformowanych w wyniku zamrożenia instalacji.

 

7.Wyrób podlega gwarancji pod warunkiem, że nie był on przez kupującego lub osoby trzecie naprawiany lubzmieniany bez zgody Gwaranta.

 

8.W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancyjnym następuje wszczęcie postępowania reklamacyjnego poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy szkody na specjalnym formularzu reklamacyjnym z dokładnym opisem powstałej wady i podaniem wszystkich wymaganych danych zawartych w formularzu. Sprzedawca przyjmuje zgłoszenie reklamacyjne i przesyła je do Gwaranta listem poleconym, faksem lub mailem w ciągu 24 godzin od jego otrzymania. W przypadku przesłania formularza z niekompletnymi danymi uniemożliwiającymi rozpatrzenie reklamacji, formularz zostanie zwrócony przez Gwaranta w celu uzupełnienia danych. Do formularza powinna być dołączona faktura lub paragon zakupu lub ich kserokopia. W szczególnych przypadkach Gwarant może poprosić o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego o dokumentację fotograficzną przedstawiającą przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego. Gwarant jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia licząc od dnia otrzymania kompletnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.

 

9.W celu rozpatrzenia reklamacji Gwarant podda reklamowany wyrób oględzinom, które mogą nastąpić w miejscu zamontowania grzejnika lub innym miejscu wskazanym przez Gwaranta. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne dotyczy wady mającej charakter uszkodzenia mechanicznego, do oględzin należy zachować oryginalne opakowanie w którym grzejnik został dostarczony. W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty jej uznania do bezpłatnej naprawy lub wymiany tych części produktu, które zostały uznane za wadliwe z powodu nieprawidłowej produkcji lub wad materiałowych lub wymiany całego produktu na nowy, wolny od wad. W szczególnych przypadkach (np.: jeśli wymiana produktu wymaga sprowadzenia go z zagranicy) Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji uznanej reklamacji do 30 dni. W przypadku wad, które nie wpływają na funkcjonalność produktu, Gwarant może również zaproponować upust cenowy. W przypadku reklamacji na produkt, którego wytwarzania zaprzestano, Gwarant zaproponuje klientowi produkt o parametrach odpowiadających reklamowanemu lub zaproponuje zwrot jego wartości w dniu zakupu. Gwarant nie dostarczaproduktów zastępczych na czas rozpatrywania reklamacji.

 

10.Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu załatwienia reklamacji.

 

11.W przypadku uznania reklamacji na produkt z opcją jego wymiany na nowy, czynności montażowe przeprowadza autoryzowany serwisant marki Purmo lub instalator wskazany przez reklamującego, ale posiadający właściwe uprawnienia. Jeżeli montaż wymienianego produktu będzie utrudniony np.: w przypadku braku zaworów umożliwiających odcięcie produktu od instalacji, serwisant może odmówić demontażu starego i montażu nowego rozdzielacza, pozostawiając jednakże nowy produkt u klienta. W takich przypadkach roszczenie reklamacyjne uznaje się za spełnione przez Gwaranta.

 

12.Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od daty dostarczenia produktu do Gwaranta do dnia naprawy, a w przypadku wymiany produktu na nowy okres gwarancji biegnie od nowa.

 

13.Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w swoich produktach bez wcześniejszego powiadomienia pod warunkiem, że nie będą to żadne istotne szczegóły techniczne wpływające na dobór produktu.

 

14.Niniejsze warunki gwarancyjne na sprzedany towar nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

15.Warunki gwarancyjne w niniejszej formie obowiązują od dnia 25.12.2014 r.

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod następującym linkiem: https://www.purmo.com/pl/produkty/system-rurowy/gwarancja-i-certyfikaty.htm

 

Zachęcamy również do kontaktu z naszymi handlowcami i odwiedzenia naszych hurtowni TG!

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Którą z zakładek naszej oferty najczęściej Państwo odwiedzają?

Nasz partner

Katalog firm
© 2008. TG Instalacje Realizacja: ProEstateSolution