Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejsza informacja dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych przez grupę TG Instalacje otrzymanych:

 • osobiście (pracownicy, byli pracownicy, współpracownicy),
 • poprzez serwis www.tginstalacje.pl,
 • poprzez formularze elektroniczne,
 • w ramach kontaktów handlowych, umów z klientami lub dostawcami (tylko dane kontaktowe), oraz przez przedstawicieli grupy TG Instalacje w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.)

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest TG Instalacje Sp. z o.o.

62-070 Dąbrowa k. Poznania
ul. Bukowska 49
Tel. 0-61 843 62 50

Jako administrator Serwisu dokładamy wszelkich starań, by dane pozyskane za jego pośrednictwem były przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz by zapewnić ich bezpieczeństwo i poufność. Jeśli korzystasz z Serwisu, oznacza to, że akceptujesz zasady naszej Polityki Prywatności.

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółki z Grupy IG Instalacje prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

TG Instalacje Sp. z o.o.

62-070 Dąbrowa k. Poznania
ul. Bukowska 49
Tel. 0-61 843 62 50

Mail: rodo@tginstalacje.pl

JAKIE DANE ZBIERAMY?

 • dane zapisywane automatycznie – są to dane pozyskiwane dzięki plikom cookies zapisywanym na urządzeniach, za pomocą których odwiedzasz Serwis (komputer, tablet, smartfon), a także znacznikom pixelowym oraz logom serwera, zapisywanym przez naszego operatora hostingowego. Zapoznaj się z Polityką cookies dostępną w naszym Serwisie.
 • dane podawane dobrowolnie – są to dane, które podajesz wypełniając formularze, które znajdują się w różnych miejscach naszego Serwisu.
 • dane przekazywane pracownikom grupy TG Instalacje podczas kontaktów i spotkań handlowych, eventów, konferencji, szkoleń itp.
 • dane przekazywane grupie TG Instalacje podczas procesu rekrutacji

DANE Z FORMULARZY INTERNETOWYCH

Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularzy umieszczonych w Serwisie www, przekazujesz nam dobrowolnie następujące dane:

 • w przypadku formularza kontaktowego, umieszczonego w zakładce KONTAKT: imię i nazwisko, nazwa firmy, służbowy numer telefonu i adres e-mail oraz treść Twojej wiadomości
 • w przypadku formularza aplikacyjnego, umieszczonego w zakładce KARIERA: imię i nazwisko, nazwa stanowiska, o które się ubiegasz, kontaktowy numer telefonu i adres e-mail, a także plik CV, który nam prześlesz

UŻYCIE DANYCH Z FORMULARZY

Dane te wykorzystujemy w następujących celach:

 • w przypadku formularza kontaktowego – w zależności od Twoich preferencji: udzielenia odpowiedzi, nawiązania kontaktu lub przygotowania dla Ciebie dokumentów.
 • w przypadku formularza aplikacyjnego – zaproszenia Cię do udziału w procesie rekrutacji na wybrane przez Ciebie stanowisko, stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom, bądź przekazania odpowiedzi zwrotnej.

Może się jednak zdarzyć tak, że z uwagi na specyfikę Twojego zapytania lub prośby, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć, będziemy musieli poprosić Cię o przekazanie nam dodatkowych danych lub uzupełnienie informacji niezbędnych do realizacji Twoich oczekiwań.

 LOGI SERWERA

Odwiedzając nasz Serwis automatycznie zapisują się tzw. logi systemowe. Są to anonimowe informacje, które dotyczą takich informacji jak: czas wizyty, rodzaj przeglądarki internetowej, adres IP, informacji o błędach (jeśli powstaną) itd. Standardowo logi serwera są przechowywane przez czas nieokreślony. Wykorzystujemy je do celów administracyjnych, w tym do poprawy funkcjonowania Serwisu.

PRZETWARZANIE DANYCH

Dane przetwarzane są przez grupę TG Instalacje w podziale na zbiory:

– kartoteka kontrahentów

– współpracownicy

– kandydaci do pracy

– pracownicy/ byli pracownicy

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „kartoteka kontrahentów”

Grupa TG Instalacje może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez wizytówki, w efekcie dotychczasowej współpracy, formularze elektroniczne lub w czasie targów/konferencji) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).

W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Grupie TG Instalacje.

 Informujemy, że Pana/Pani dane są zbierane i przetwarzane w zbiorze „kartoteka kontrahentów” dla celu ułatwienia nawiązywania kontaktów służbowych, realizacji umowy oraz rozsyłania życzeń świątecznych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Dane ze zbioru „kartoteka kontrahentów” nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Grupa TG Instalacje zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych:

– CEL: realizacja umowy lub zamówienia,

– PODSTAWA: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO

W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem,a firmą Grupy TG Instalacje, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

– CEL: kontakty biznesowe,

– PODSTAWA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

Przedstawiciele Grupy TG Instalacje mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty Grupy TG Instalacje, zaproszenia na spotkanie lub event organizowany przez Grupę TG Instalacje lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności Grupy TG Instalacje oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności Grupy TG Instalacje w tym firmowy newsletter

W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele Grupy TG Instalacje mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych.

– CEL: odpowiedź na zapytanie,

– PODSTAWA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

W przypadku przekazania zapytania w dowolnej formie, np. e-mail, telefon, portal społecznościowy, wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania.

– CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji,

– PODSTAWA: art.6 ust.1 pkt c) RODO

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja hotelu).

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „kandydaci do pracy”

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Kandydaci do pracy”. Podanie danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie przez kolejne 6 miesięcy dla celów ponownej rekrutacji.

Dane ze zbioru „Kandydaci do pracy” nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem Grupy TG Instalacje oraz podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

– CEL: prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

– PODSTAWA: wyrażona przez Pana/Panią zgoda

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „pracownicy” – dotyczy również byłych pracowników Grupy TG Instalacje

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzanie w zbiorze pn. „Pracownicy”. obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy. Te i inne dane mogą być również przetwarzane dla celów prowadzenia spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, w zakresie i na podstawie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących ustaw. Podanie danych w zakresie określonym w Kodeksie Pracy (art. 221) jest obowiązkowe. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Kodeksu Pracy

Dane ze zbioru „Pracownicy” są udostępniane podmiotom z Grupy TG Instalacje oraz uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Mogą również być udostępniane (w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, stanowisko, zdjęcie) klientom Spółki dla celów wystawienia przepustki/zezwolenia wejścia na obiekt/ teren zakładu.

– CEL: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w zakresie i na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy.

– PODSTAWA: przepisy Kodeksu Pracy (art. 221)

– CEL: realizacja zadań pracodawcy wynikających z przepisów nadrzędnych oraz obowiązującego Regulaminu Pracy

– PODSTAWA: zgoda pracownika

Oprócz danych, których podanie jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy, w zbiorze „Pracownicy” zbierane i przetwarzane mogą być również inne dane, których zbieranie i przetwarzanie oparte jest o Pana/Pani dobrowolnie wyrażoną zgodę np. nr rachunku bankowego. W tych przypadkach, oprócz praw wymienionych powyżej przysługuje Panu/Pani prawo do odwołania zgody w każdym czasie.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, na terenie firmy zamontowany jest monitoring rejestrujący obraz. Dane z monitoringu są przechowywane przez 30 dni.

Dane ze zbioru „Pracownicy” są udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Mogą również być udostępniane (w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, stanowisko) klientom Spółki dla celów wystawienia przepustki/zezwolenia wejścia na obiekt/ teren zakładu.

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „współpracownicy”

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Osoby współpracujące” dla celów realizacji umowy zawartej między Panem/Panią i Grupą TG Instalacje Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Te i inne dane mogą być również przetwarzane dla celów prowadzenia spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, w zakresie i na podstawie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących ustaw.

– CEL: realizacja realizacji umowy zawartej między Panem/Panią i firmą Grupy TG Instalacje

– PODSTAWA: umowa cywilnoprawna

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „uczestnicy szkoleń”

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „uczestnicy szkoleń” dla celów realizacji umowy zawartej między Panem/Panią i Grupy TG Instalacje. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Te i inne dane mogą być również przetwarzane dla celów marketingowych pod warunkiem udzielenia wcześniejszej zgody na ten cel, do czasu cofnięcia zgody.

– CEL: realizacja realizacji umowy zawartej między Panem/Panią i firmą Grupy TG Instalacje; działania marketingowe (po wcześniejszej zgodzie)

– PODSTAWA: umowa/ zlecenie; odrębna zgoda na wykorzystywanie danych i wizerunku w celach marketingowych

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane mogą podlegać udostępnieniu upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz zewnętrznym podmiotom związanym z TG Instalacje umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym w trakcie naszej współpracy powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zapewniają odpowiednie sposoby zabezpieczenia danych oraz gwarantują ich pełne bezpieczeństwo.

Odbiorcami Twoich danych mogą być:

 • nasi pracownicy i współpracownicy, którzy mogą używać danych do wykonywania swoich obowiązków pracy
 • podmioty, którym zlecamy wykonanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe itd.
 • partnerzy gospodarczy, z którymi współpracujemy, np. spółki powiązane, kancelarie prawne, banki, instytucje finansujące, podwykonawcy, firmy kurierskie i spedycyjne
 • organy publiczne, takie jak policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w ten sposób
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Jednakże będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli będzie istniał ku temu uzasadniony powód
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

AKTUALIZACJE I ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Obowiązująca Polityka Prywatności jest dostępna na tej podstronie Serwisu. W związku z tym zachęcamy do regularnego śledzenia jej treści.