Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI TG INSTALACJE

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza informacja dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych przez
Grupę TG Instalacje otrzymanych:

 • osobiście (pracownicy, byli pracownicy, współpracownicy),
 • poprzez serwis www.tginstalacje.pl,
 • poprzez formularze elektroniczne,
 • w ramach kontaktów handlowych, umów z klientami lub dostawcami (tylko dane kontaktowe), oraz przez przedstawicieli Grupy TG Instalacje w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.).

1.1 Administratorem danych osobowych jest:

 • TG Instalacje – Centrala Sp. z o.o.
  Ul. Bukowska 49, 62-070 Dąbrowa k. Poznania
  Tel. 61 843 65 64

Jako administrator Serwisu dokładamy wszelkich starań, by dane pozyskane za jego pośrednictwem były przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz by zapewnić ich bezpieczeństwo i poufność. Jeśli korzysta Pani/Pan z Serwisu, oznacza to, że akceptują Państwo zasady naszej Polityki Prywatności.

1.2 Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółki
z Grupy TG Instalacje prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

 • TG Instalacje – Centrala Sp. z o.o.
  Ul. Bukowska 49, 62-070 Dąbrowa k. Poznania
  Tel. 61 843 65 64
  Mail: rodo@tginstalacje.pl

2. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • dane zapisywane automatycznie – są to dane pozyskiwane dzięki plikom cookies zapisywanym na urządzeniach, za pomocą których odwiedzasz Serwis (komputer, tablet, smartfon), a także znacznikom pixelowym oraz logom serwera, zapisywanym przez naszego operatora hostingowego. Prosimy o zapoznanie się z Polityką cookies dostępną w naszym Serwisie,
 • dane podawane dobrowolnie – są to dane, które podajesz wypełniając formularze, które znajdują się w różnych miejscach naszego Serwisu,
 • dane przekazywane pracownikom Grupy TG Instalacje podczas kontaktów
  i spotkań handlowych, eventów, konferencji, szkoleń itp.,
 • dane przekazywane Grupie TG Instalacje podczas procesu rekrutacji.

2.1 Dane podawane w formularzach

Gdy kontaktuje się Pani/Pan z nami za pośrednictwem formularzy umieszczonych
w serwisie www.tginstalacje.pl, przekazują Państwo nam dobrowolnie następujące dane:

 • w przypadku formularza kontaktowego, umieszczonego w zakładce KONTAKT: imię
  i nazwisko, nazwa firmy, służbowy numer telefonu i adres e-mail oraz treść Pani/Pana wiadomości,
 • w przypadku formularza aplikacyjnego, umieszczonego w zakładce KARIERA: imię
  i nazwisko, nazwa stanowiska, o które się Pani/Pan ubiega, kontaktowy numer telefonu i adres e-mail, a także plik CV, który nam Pani/Pan przekazuje.

Dane te wykorzystujemy w następujących celach:

 • w przypadku formularza kontaktowego – w zależności od Pani/Pana preferencji: udzielenia odpowiedzi, nawiązania kontaktu lub przygotowania dla Pani/Pana dokumentów,
 • w przypadku formularza aplikacyjnego – zaproszenia Pani/Pana do udziału
  w procesie rekrutacji na wybrane przez Pani/Pana stanowisko, stanowisko odpowiadające Pani/Pana kwalifikacjom bądź przekazania odpowiedzi zwrotnej.

Może się jednak zdarzyć tak, że z uwagi na specyfikę Pani/Pana zapytania lub prośby, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć, będziemy musieli poprosić Panią/Pana o przekazanie nam dodatkowych danych lub uzupełnienie informacji niezbędnych do realizacji państwa oczekiwań.

2.2 Logi serwera

Odwiedzając nasz Serwis automatycznie zapisują się tzw. logi systemowe. Są to anonimowe informacje, które dotyczą takich informacji jak: czas wizyty, rodzaj przeglądarki internetowej, adres IP, informacji o błędach (jeśli powstaną) itd. Standardowo logi serwera są przechowywane przez czas nieokreślony. Wykorzystujemy je do celów administracyjnych,
w tym do poprawy funkcjonowania Serwisu.

 

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane są przez Grupę TG Instalacje w podziale na zbiory:

 • kartoteka kontrahentów,
 • współpracownicy,
 • kandydaci do pracy,
 • pracownicy/ byli pracownicy.

3.1 Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „kartoteka kontrahentów”

Grupa TG Instalacje może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez wizytówki, w efekcie dotychczasowej współpracy, formularze elektroniczne lub w czasie targów/konferencji) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje). W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Grupie TG Instalacje.

Informujemy, że Pani/Pana dane są zbierane i przetwarzane w zbiorze „kartoteka kontrahentów” dla celu ułatwienia nawiązywania kontaktów służbowych, realizacji umowy oraz rozsyłania życzeń świątecznych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Dane ze zbioru „kartoteka kontrahentów” nie są udostępniane innym podmiotom,
za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw oraz podmiotów realizujących zadania na rzecz Grupy TG Instalacje

W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Grupa TG Instalacje zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych:

 1. Cel: Realizacja umowy lub zamówienia,

Podstawa: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO

W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem,
a firmą Grupy TG Instalacje, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane
w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia,

 1. Cel: Kontakty biznesowe,

Podstawa: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

Przedstawiciele Grupy TG Instalacje mogą skontaktować się z Panią/Panem
w celu przedstawienia oferty Grupy TG Instalacje, zaproszenia na spotkanie lub eventu organizowanego przez Grupę TG Instalacje lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności Grupy TG Instalacje oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności Grupy TG Instalacje w tym firmowy newsletter.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele Grupy TG Instalacje mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych.

 1. Cel: Odpowiedź na zapytanie,

Podstawa: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

W przypadku przekazania zapytania w dowolnej formie, np. e-mail, telefon, portal społecznościowy, wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania.

 1. Cel: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji,

Podstawa: art.6 ust.1 pkt c) RODO

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia
na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach,
w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie
i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie
obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji, gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja hotelu).

3.2 Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „kandydaci do pracy”

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane
w zbiorze pn. „Kandydaci do pracy”. Podanie danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie przez kolejne 6 miesięcy dla celów ponownej rekrutacji. Dane ze zbioru „Kandydaci do pracy” nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem Grupy TG Instalacje oraz podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

1.Cel: prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Podstawa: wyrażona przez Panią/ Pana zgoda

3.3 Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „pracownicy” – dotyczy również byłych pracowników Grupy TG Instalacje.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzanie
w zbiorze pn. „Pracownicy” z obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy.
Te i inne dane mogą być również przetwarzane dla celów prowadzenia spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, w zakresie i na podstawie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących ustaw. Podanie danych w zakresie określonym w Kodeksie Pracy (art. 221) jest obowiązkowe. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Kodeksu Pracy. Dane ze zbioru „Pracownicy” są udostępniane podmiotom z Grupy TG Instalacje oraz uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów realizujących zadania na rzecz Grupy TG Instalacje. Mogą również być udostępniane
(w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, stanowisko, zdjęcie) klientom Spółki dla celów wystawienia przepustki/zezwolenia wejścia na obiekt/teren zakładu.

 1. Cel: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w zakresie i na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy.

Podstawa: przepisy Kodeksu Pracy (art. 221)

 1. Cel: realizacja zadań pracodawcy wynikających z przepisów nadrzędnych oraz obowiązującego Regulaminu Pracy

Podstawa: zgoda pracownika

Oprócz danych, których podanie jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy,
w zbiorze „Pracownicy” zbierane i przetwarzane mogą być również inne dane, których zbieranie i przetwarzanie oparte jest o Pani/Pana dobrowolnie wyrażoną zgodę
np. nr rachunku bankowego. W tych przypadkach, oprócz praw wymienionych powyżej przysługuje Pani/Panu prawo do odwołania zgody w każdym czasie.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, na terenie firmy zamontowany jest monitoring rejestrujący obraz.  Dane z monitoringu są przechowywane przez 30 dni.

3.4 Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „współpracownicy”

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane
w zbiorze pn. „Osoby współpracujące” dla celów realizacji umowy zawartej między Panią/Panem i Grupą TG Instalacje Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Te i inne dane mogą być również przetwarzane dla celów prowadzenia spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, w zakresie i na podstawie obowiązków wynikających
z przepisów powszechnie obowiązujących ustaw.

 1. Cel: realizacja realizacji umowy zawartej między Panią/Panem i firmą Grupy TG Instalacje

Podstawa: umowa cywilnoprawna

3.5 Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „uczestnicy szkoleń”

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane
w zbiorze pn. „uczestnicy szkoleń” dla celów realizacji umowy zawartej między Panią/Panem i Grupy TG Instalacje. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Te i inne dane mogą być również przetwarzane dla celów marketingowych pod warunkiem udzielenia wcześniejszej zgody na ten cel, do czasu cofnięcia zgody.

 1. Cel: realizacja realizacji umowy zawartej między Panią/Panem i firmą Grupy
  TG Instalacje; działania marketingowe (po wcześniejszej zgodzie)

Podstawa: umowa/ zlecenie; odrębna zgoda na wykorzystywanie danych
i wizerunku w celach marketingowych

 

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie są udostępniane poza Grupę TG Instalacje za wyjątkiem:

 • upoważnionych podmiotów na podstawie przepisów prawa (Policja, inne służby, organy Administracji Państwowej, sądy itp.)
 • zewnętrznych podmiotów związanych z Grupą TG Instalacje umowami powierzenia przetwarzania danych, realizujących zadania na rzecz TG Instalacje (obsługa prawna, informatyczna, techniczna, marketingowa, kurierzy, poczta itp.)

Podmioty, które działają na rzecz Grupy TG Instalacje, zapewniają odpowiednie sposoby zabezpieczenia danych oraz gwarantują ich pełne bezpieczeństwo.

 

5. PRAWA PODMIOTU PRZEKAZUJĄCEGO DANE OSOBOWE

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych w ten sposób,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Jednakże będziemy dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
  w niezbędnym zakresie, jeżeli będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Pani/Pana zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas dane osobowe narusza przepisy prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. AKTUALIZACJE I ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Obowiązująca Polityka Prywatności jest dostępna na tej podstronie Serwisu. W związku z tym zachęcamy do regularnego śledzenia jej treści.